Công tác quản lý, chăm sóc sức khoẻ và đảm bảo an toàn cho trẻ em là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác chăm sóc nuôi dạy trẻ của Giáo dục mầm non,  là tiêu chí quan trọng hàng đầu trong đánh giá chất lượng và xếp loại thi đua của các cá nhân và đơn vị

Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 05 tháng 11 năm 2012 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới. Theo đó, Chỉ thị nêu rõ: Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là vấn đề có tính chiến lược

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo và hướng dẫn cơ sở Giáo dục mầm non thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khoẻ và đảm bảo an toàn cho trẻ em, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác chăm sóc nuôi dạy trẻ của Giáo dục mầm non, là tiêu chí quan trọng hàng đầu trong đánh giá chất lượng và xếp loại thi đua của các cá nhân và đơn vị.

Biết được tầm quan trọng của việc bảo vệ an toàn và phòng chống dịch bệnh cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non, Củng cố, cập nhật kiến thức về  quản lý và bảo vệ an toàn, phòng tránh tai nạn  cho trẻ ở trường học. Sau khi Phòng Giáo dục tổ chức tập huấn cho bộ phận cốt cán, ngày 19 tháng 4 năm 2019 nhà trường tổ chức tập huấn cho toàn thể CBGVNV nhà trường.

Để đảm bảo về mặt thời gian cũng như chất lượng của chương trình tập huấn, nhà trường chia ra  hai lớp do hai đồng chí Phó hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo tập hấn. Sau đây là một số hình ảnh của lớp tập huấn:

Tập huấn kiến thức, kỹ năng về  bảo đảm an toàn, phòng và xử  trí một số tai nạn thường gặp. Hàng năm nhà trường luôn phối hợp với y tế địa phương truyền thông, tập huấn nhắc lại cho giáo viên và nhân viên về nội dung này. Giáo viên nhắc nhở và tuyên truyền cho phụ huynh thực hiện các biện pháp an toàn cho trẻ để đề phòng các bệnh thường gặp, những tại nạn có thể sảy ra tại gia đình, khi cho trẻ đến trường hoặc đón trẻ từ trường về nhà. Đây cũng là nội dung quan trọng hàng đầu trong công tác chăm sóc trẻ của trường Mầm non Vĩnh Thái./.

                                                                                                                                                           TG: Phạm Thị Minh Hiếu