PHÒNG GD ĐT VĨNH LINH                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH THÁI                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 52/ TB-TrMN                                     Vĩnh Thái, ngày 02  tháng 4  năm 2019

                                                                        

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC NGHĨ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, LỄ CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ QTLĐ 01/5/2019

Theo quy định của Luật Lao động, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liền trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch và nghỉ 5 ngày liên tục đối với dịp lễ 30/4 và 1/5/2019.

Thực hiện Lịch công tác tháng 4 năm 2019 của phòng GD&ĐT Vĩnh Linh về việc nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch, nghỉ ngày lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2019;

Trường Mầm non Vĩnh Thái trân trọng thông báo về việc nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch, nghỉ ngày lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2019 như sau:

1. Nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch vào ngày thứ hai 15/4/2019

( Nghĩ bù ngày chủ nhật 14/4/2019).

2. Ngày lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2019, công chức, viên chức, người lao động nghỉ liền 05 ngày, từ thứ 7 ngày 27/4/2019 đến hết ngày thứ ba 01/5/2019.( Làm bù ngày thứ 2/ 29/4/2019 vào ngày 04/5/2019)

Trường MN Vĩnh Thái trân trọng thông báo để cán bộ, giáo viên, nhân viên và các bậc phụ huynh học sinh biết, thực hiện./.

                                                                                                               

Nơi nhận                                                                                     Hiệu trưởng

- CB,GV, NV (t/h);

- PHHS nhà trường (t/b);

- Lưu: VT                                                                               Phạm Thị Minh Hiếu