Năm học 2019-2020 là năm học  thực hiện Chủ đề: “Nâng cao trách nhiệm đạo đức Nhà giáo, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh” 

  Với mục đích xây dựng các giá trị văn hoá đạo đức cốt lõi làm chuẩn mực để cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên lấy đó làm mục tiêu để phấn đấu và đạt được. Bồi dưỡng các kỹ năng thiết lập giao tiếp ứng xử của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đối với học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp, cấp trên.

 Xác định việc nâng cao chất lượng đội ngũ là việc làm thướng xuyên nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong việc xây dựng đội ngx CBGVNV nhà trường “ KỸ CƯƠNG-TRÁCH NHIỆM- ĐỔI MỚI-SÁNG TẠO – THÂN THIỆN”

 Thực hiện Quy định các chuẩn mực xử sự trong giảng dạy, công tác trong quan hệ xã hội là định hướng cho CBGVNV các chuẩn mực trong giải quyết công việc với nhà trường, gia đình và xã hội.

Sau khi tham gia lớp tập huấn do Phòng giáo dục và đào tạo Vĩnh Linh tổ chức, ngày 28 tháng 9 năm 2019 trường Mầm non Vĩnh thái triễn khai hội nghị Xây dựng Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học năm học 2019-2020 .

Trong buổi Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Minh Hiếu BTCB- Hiệu trưởng nhà trường đã thông qua nội dung Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; Kế hoạch số 405/KH-PGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Linh về Quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; Kế hoạch số 189a/Kh-TrMN ngày 26/9/2019 của trường MN Vĩnh Thái về thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học năm học 2019-2020.

Nội dung bộ Quy tắc đã được tập thể Ban giám hiệu xây dựng sau đó đưa ra Hội nghị toàn trường góp ý bổ sung và thống nhất đưa vào thực hiện.

Sau đây là một số hình ảnh Hội nghị:

Đồng chí Phạm Thị Minh Hiếu BTCB-Hiệu trưởng triễn khai nội dung Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT

Đồng chí Phạm Thị Minh Hiếu BTCB-Hiệu trưởng triễn khai bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường Mầm non Vĩnh Thái

CBGVNV nhà trường góp ý xây dựng bộ Quy tắc ứng xử văn hóa

CBGVNV nhà trường góp ý xây dựng bộ Quy tắc ứng xử văn hóa

CBGVNV nhà trường góp ý xây dựng bộ Quy tắc ứng xử văn hóa

Với tinh thần quyết tâm tất cả vì sự nghiệp giáo dục- vì học sinh thân yêu, hi vọng trong năm học 2019-2020 tập thể CBGVNV nhà trường thực hiện nghiêm túc, hiệu quả bộ Quy tắc ứng xử văn hóa của trường Mầm non Vĩnh Thái./.

TG: MNVT