Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng và GVMN là việc làm thường xuyên hàng năm của các trường Mầm non

Sau khi tham gia lớp tập huấn công tác đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp GV mầm non theo QĐ 193 điều động CBGV tập huấn đánh giá chuẩn HT, nghề nghiệp tại Gio Linh do Sở GD trực hiếp hướng dẫn. Ngày 30/3/2019 đồng chí Hiệu trưởng Phạm Thị Minh Hiếu đã tổ chức lớp tập huấn tại trường với 100% CBGVNV tham gia. Nội dung hướng dẫn triển khai thực hiện đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo TT 25/2018 và TT 26/2018 của Bộ GDĐT. Trong 1 ngày tham dự lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn, quán triệt phổ biến nội dung các thông tư và công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên MN. Ngoài ra, học viên được thực hành, chia sẻ, trao đổi về cách tìm minh chứng cũng như quy định, cách thức triển khai, đánh giá, xếp loại chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo hướng dẫn.  Sau đây là những hình ảnh lớp tập huấn tại trường.

Đồng chí Hiệu chủ trì lớp tập huấn

Hình ảnh lớp tập huấn

Hình ảnh lớp tập huấn

Hình ảnh lớp tập huấn

Đồng chí Hiệu trưởng quán triệt toàn thể CBGVNV thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác đánh giá chuẩn hiệu trưởng, GVMN vào cuối năm học 2018-2019 theo quy định.

                                                                                                      TG: Phan Thị Tính