Một số hình ảnh dạy tiết mẫu : Làm quen chữ cái e,ê.. Lớp 5-6 tuổi. Cô Ngô Thị Thanh Huyền


Tác giả: NGUYỄN THỊ HƯƠNG SEN
Lịch sự kiện
Dự báo thời tiết