Chủ đề: Tết đang về thực hiện 1 tuần từ ngày 14/1 đến 18/1 năm 2019

                            KÕ ho¹ch chñ ®Ò: TẾT ĐANG VỀ

                                              Từ ngày: 14/1 đến ngày 18/1/2019

 

 

 

Nhánh

 

 

Nhánh 1

TÊT ĐANG VỀ

( Từ ngày 14/1 đến ngày 18/ 1/2019)

 

Thứ

2

 

 

                                         Ngày tết quê em

3

 

                                 Vẽ bánh chưng ngày tết

 

 

4

                                  Ném trúng đích bằng một tay

                                  TCVĐ: Nhảy lò cò

 

 

5

 

                                     Thơ: Hoa kết trái

 

 

6

 

Dạy vận động vỗ tttn: Sắp đến tết rồi

Nh: Ngày tết quê em

Tc: Ai nhanh nhất