TT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Trình độ
chuyên môn

Chức danh nghề nghiệp

1

Phạm Thị Minh Hiếu

20/10/1978

ĐH

Hiệu trưởng

2

Phan Thị Tính

02/7/1976

ĐH

Phó hiệu trưởng

3

Nguyễn T.Kim Anh

23/7/1977

ĐH

Phó hiệu trưởng

4

Ngô Thị Hương Lan

05/2/1978

ĐH

Nhân viên kế toán

5

Trần Thị Lựu

20/6/1972

TC

Giáo viên mầm non

6

Nguyễn Thuý Ngọc

30/9/1979

ĐH

Giáo viên mầm non

7

Nguyễn Thị Chiến

15/9/1979

ĐH

Giáo viên mầm non

8

Nguyễn Thị Yến

12/12/1973

ĐH

Giáo viên mầm non

9

Lê Thị Vân

20/12/1983

ĐH

Giáo viên mầm non

10

Nguyễn Thị Cẩm Vân

15/10/1986

ĐH

Giáo viên mầm non

11

Đặng Thị Nhung

01/12/1983

ĐH

Giáo viên mầm non

12

Trần Thị Thuỳ Dương

24/4/1985

ĐH

Giáo viên mầm non

13

Nguyễn Thị Hương Sen

26/5/1982

ĐH

Giáo viên mầm non

14

Nguyễn Thị Hương

01/10/1974

ĐH

Giáo viên mầm non

15

Lê Thị Minh

20/6/1988

ĐH

Giáo viên mầm non

16

Nguyễn Thuỳ Nhung

15/5/1987

 CĐ

Giáo viên mầm non

17

Ngô Thế Bảy

08/2/1987

TC

Nhân viên y tế

18

Lê Thị Thu Hiếu

04/4/1986

ĐH

Giáo viên mầm non

19

Ngô Thị Thanh Huyền

25/5/1988

ĐH

Giáo viên mầm non

20

Nguyễn Thị Luận

20/8/1984

ĐH

Giáo viên mầm non

21

Hồ Thị Hà

20/12/1990

ĐH

Giáo viên mầm non

22

Trần Thị Phương Nhung

01/4/1992

Giáo viên mầm non

23

Nguyễn Thị Thương

22/9/1995

ĐH

Giáo viên mầm non

24

Nguyễn Thị Loan

10/6/1989

TC

Nhân viên dinh dưỡng

25

Lê Thị Thùy Linh

15/12/1985

TC

Nhân viên dinh dưỡng

26

Nguyễn Thị Cúc

27/6/1962

SC

Nhân viên dinh dưỡng

27

Hồ Thị Quỳnh Trang

04/9/1991

TC

Nhân viên dinh dưỡng