Họ và tên:

Ngô Thị Hương Lan

Chức vụ:

TT Hành chính- Văn phòng

Điện thoại:

01644645918

Email:

ngolan.vt@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ: